This project is read-only.

Project Description
English Practice Helper is a C# window form application for everyone want to practice writing,speaking,listening and reading skill with your OWN computer
Features of this application:
- English spell and grammar checker (improve your writing skill)
- English text to speech (improve your listening and reading skill)
- English speech regconization (improve your speaking skill)
Realease of this apps will be committed soon,stay tune!
Contact me: nguyendung.dce.hut@gmail.com or go to discussions tab if you have questions!Thanks!

Here we go,the first demo overview screenshot:

overview

 

and the action:

action

Go to the Download tab to see that demo!


Vietnames version:
English Practice Helper là phần mềm dạng window form dành cho người muốn trau dồi khả năng đọc,nghe,nói,viết tiếng anh với chỉ riêng chiếc máy tính của bạn!
Những tính năng của phần mềm này:
- Khả năng kiểm tra lỗi từ và lỗi ngữ pháp câu tiếng anh(giúp cho khả năng viết)
- khả năng chuyển chữ thành tiếng nói(giúp cho khả năng nghe và đọc)
-Khả năng nhận dạng giọng nói tiếng anh của bạn(giúp khả năng đọc của bạn)
Phiên bản chính thức sẽ được hoàn thành sớm!
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về nguyendung.dce.hut@gmail.com hoặc tạo câu hỏi bên tab discussion,xin cảm ơn!

Last edited Jul 24, 2013 at 3:59 AM by acinmavi, version 7